Kozaračka 3, Velika Kladuša, BiH
Pon - Pet: 08h - 16h
tel: +387 37 771 700
Meni

Manji troškovi za investitore – U FBiH će se izdavati manje okolinskih dozvola nego do sada

9. Jula 2021.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma obavijestilo je privredene subjekte, ovlaštene nosioce izrade studija uticaja na okoliš, NVO i cjelokupnu javnost da je u proceduri donošenja novih podazkonskih propisa na osnovu Zakona o zaštiti okoliša koji je stupio na snagu 4. marta 2021. godine i preporuka utvrđenih u Programu aproksimacije propisa Federacije BiH sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša.
Novom Uredbom kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu će se znatno smanjiti broj i vrsta pogona i postrojenja za koje će se izdavati okolinska dozvola na području cijele Federaciji BiH, a u skladu sa Programom aproksimacije propisa Federacije BiH sa pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša.

U Programu aproksimacije je konstatovano da se u Federaciji BiH izdaje više okolinskih dozvola nego što je to prosjek u zemljama EU, jer su se zbog neusaglađenosti propisa sa zakonodavstom EU, okolinske dozvole izdavale za sve projekte, za nova neizgrađena i postojeća postrojenja, kao i za pogone i postrojenja i objekte u kojima se skladište opasne supstance.

– S obzirom da procedure koje su bile uređene Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu nisu bile jasno razgraničene, isto je dovelo do većeg, a nepotrebnog finansijskog i drugog opterećenja investitora/operatera – navode iz ministarstva.

Naime, okolinske dozvole su se izdavale više puta istom investitoru/operatoru zbog roka važenja od pet godina, iako projekti nisu bili realizirani, niti je njihova realizacija započeta. Također, okolinske dozvole su se izdavale za projekte (npr. infrastrukturni projekti, vjetroelektrane, kamenolomi, hidroelektrane, trgovački centri i dr.), a koji su predmetom procjene uticaja na okoliš u ranoj fazi pribavljanja neophodne dokumentacije, prije nego što se počne sa njihovom izgradnjom. Prema Direktivi o industrijskim emisijama za iste nije potrebeno izdavati okolinsku dozvolu i praksa je pokazala da dosadašnja rješenja nisu imala stvarnu korist za zaštitu okoliša, a suvišan su trošak za investiture/operatere.

– Prema novim uredbama, za pogone i postrojenja za koje nije potrebna okolinska dozvola, nadležni organ će pri izdavanju drugih potrebnih dozvola (vodni akti, urbanistička saglasnost, građevinska dozvola i dr.) utvrditi da li su ispunjeni zahtjevi zaštite okoliša, te propisivati opće uslove zaštite okoliše u skladu sa Zakonom – pojašnjeno je.
Određeni projekti, npr. hidroelektrane, će prolaziti obaveznu procjenu uticaja na okoliš i to u obje faze (prethodna procjena i studija uticaja na okoliš), što je strožije od Direktive EU, ali se za njih neće izdavati okolišna dozvola, već će opće obaveze zaštite okoliša biti definisane drugim propisima – vodnim aktom, kojim će se između ostalog odrediti ekološki prihvatljiv protok, a koji je najvažniji segment zaštite okoliša kad su u pitanju hidroelektrane.

To znači da će dozvole koje su ranije prethodile okolišnoj dozvoli (vodna dozvola, dozvola za upravljanje otpadom i dr.) biti vidljivije, odnosno njima će biti preuzeti kapacitet i odgovornost pravnih instituta u polju zaštite okoliša.

– Cilj je da sve institucije u svojim segmentima preuzimaju odgovornost za dozvole koje izdaju, čime će se pojednostaviti i ubrzati upravni postupci, a pojačati inspekcijski nadzor posebno kad su u pitanju najveći zagađivači u Federaciji BiH – istakli su iz Federalno ministarstva okoliša i turizma.

Izvor: ekapija.com