Kozaračka 3, Velika Kladuša, BiH
Pon - Pet: 08h - 16h
tel: +387 37 771 700
Meni

Kolektivni ugovor za građevinsku industriju nakon 20 godina

1. Oktobra 2021.

Nakon punih 20 godina danas će biti potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH. Posljednji Kolektivni ugovor za djelatnost građevinske industrije potpisan je 2000. godine.

Novim kolektivnim ugovorom regulišu se pitanja iz radnih odnosa i pitanja u vezi sa radnim odnosima, važenje ovog Kolektivnog ugovora, način utvrđivanja plaće i naknada plaće, utvrđivanje najniže satnice i niže od najniže satnice, način i visina obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uslova rada;, naknada plaće:

  • u slučaju smrti radnika i člana uže porodice
  • za vrijeme odsustva sa rada
  • za vrijeme bolesti radnika
  • u vrijeme rada na terenu

Također se regulišu i način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, uslove i visinu naknade plaće zbog odsustva sa radnog mjesta žene za vrijeme trudnoće u slučaju kad ne može biti raspoređena na druge poslove, pravo na otpremninu, uslovi za rad sindikata, postupka kolektivnog pregovaranja i načina mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova; postupak kolektivnog pregovaranja, zaključivanja i otkazivanja kolektivnog ugovora, te drugih pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavaca i radnika koja nisu ili nisu u cijelosti uređena Zakonom o radu i drugim propisima, odnosno pitanja za koja je Zakon predvidio da će biti uređena kolektivnim ugovorom.

Kolektivni ugovor će potpisati Džemal Hasković, predsjednik Pregovaračkog tima UPFBiH/Grupacije poslodavaca za djelatnost građevinarstva pri UPFBiH i Murat Škamo, predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala FBiH.

Izvor: bhrt.ba