Kozaračka 3, Velika Kladuša, BiH
Pon - Pet: 08h - 16h
tel: +387 37 771 700
Meni

Inicijativa sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja u realnom sektoru

17. Februara 2021.

Udruženje poduzetnika Velika Kladuša jučer je uputilo inicijativu sa prijedlogom mjera prema općinskom načelniku, predsjedavajućem Općinskog vijeća, te predsjedavajućim klubova stranaka koje djeluju u Vijeću.

U cilju poboljšanja poslovnog ambijenta na području općine Velika Kladuša, odnosno uslova privređivanja i življenja, stvaranja konkuretnog mjesta za domaće i strane investitore Udruženje je prodložilo 22 mjere, kako slijedi:

 1. Revidirati, usvojiti i primjenjivati u praksi Strategiju razvoja Općine.,
 2. Izraditi i usvojiti Prostorni plan Općine Velika Kladuša, te druga prateća prostorno-planska dokumenta (Urbanistički plan, Regulacioni plan, Urbanistički projekat…), i svih se dosljedno pridržavati u praksi.,
 3. Donijeti potrebne odluke i urediti poduzetnički info-pult (šalter) i isti staviti u funkciju bržeg i kvalitetnijeg rješavanja problema obrtnika, poljoprivrednika i privrednika.,
 4. Donijeti potrebne odluke i osposobiti Općinski organ uprave, ali i sva preduzeća u nadležnosti Općine za elektronsko poslovanje, prvenstveno međusobnu elektronsku razmjenu svih potrebnih dokumenata.,
 5. Donijeti potrebne odluke i zabraniti traženje onih dokumenata koje su nadležna državna i javna tijela izdala i sigurno ih imaju ili moraju imati u svojoj dokumentaciji ili arhivi.,
 6. Osposobiti organ uprave na striktno postupanje u okviru zakonom definisanih rokova. Pod hitno prestati sa praksom sa kojom se od stranaka traži: „Dostaviti potrebnu dokumentaciju u roku 7 dana. Ukoliko se tražena dokumentacija ne dostavi u datom roku, postupak će biti obustavljen.“ Kada stranka dostavi svu traženu dokumentaciju onda nema odgovora/rješenja u roku od 15 ili 30 dana kako je definisano istim tim zakonom, nego se taj odgovor čeka mjesecima, pa i godinama.,
 7. Izraditi potrebne obrasce, procedure i rokove i iste voditi javno i ažurirati trajno.,
 8. Stvarati uvjete i intenzivno raditi na povećanju broja zaposlenih u realnom sektoru i smanjenju broja zaposlenih u javnom i državnom.,
 9. Donijeti potrebne odluke i osposobiti tim za lokalni ekonomski razvoj kao jedan savjetodavni organ kako vlasti, tako i samih privrednika, sa težištem na pripremi ambijenta i osoblja za što kvalitetnije i obimnije povlačenje sredstava iz EU u skladu sa procesom približavanja BiH ka EU.,
 10. Uspostaviti Privredni savjet u okviru kojeg bi se identificirala i pokretala bitna pitanja vezana za privredni razvoj (kadrovska politika, parafiskalni nameti, prostorna i razvojna politika, zajedničke inicijative i sl.).,
 11. Pronaći formu i osposobiti službe da kvalitetno prate i potpomažu razvoj svih privrednih subjekata, prate trendove kretanja i razvoja, te poduzimaju potrebne mjere u vezi sa istim.,
 12. U saradnji sa Službom za zapošljavanje i drugim nadležnim tijelima ažurirati broj nezaposlenih i uskladiti zvaničnu evidenciju sa stvarnim stanjem. Primjera radi po evidenciji Biroa rada na području Općine trenutno ima cca. 5.600 nezaposlenih, a u praksi je teško naći kvalitetnog NK radnika, a o stručnijem osoblju da i ne govorimo.,
 13. Identificirati sve parafiskalne namete donesene na lokalnom nivou, predložiti mjere za ukidanje ili umanjenje istih kako bi se rasteretili privredni subjekti, ali i povećala efikasnost rada administracije.,
 14. Donijeti potrebne odluke i promijeniti način obračuna odvoza smeća, na način da se dosadašnja praksa obračuna po površini prostora/objekta zamijeni sa obračunom po količini odvezenog smeća.,
 15. Inicirati i insistirati kod nadležnih državnih tijela na otvaranju malograničnih prelaza Plazikur i Bosanska Bojna.,
 16. Definisati potrebne odluke i po hitnoj proceduri osnovati i urediti poduzetniču zonu.,
 17. Izvršiti komparativnu analizu mjera u najrazvijenijim općinama u BiH, identificirati mjere koje su one donijele, te donijeti slične koje će našu Općinu činiti konkurentnom kako za domaće, tako i za strane investitore.,
 18. Donijeti potrebne odluke i zajedno sa drugim zainteresiranim stranama (škole i poduzetnici) osposobiti potrebne centre izvrsnosti (savremene kabinete za praksu đaka).,
 19. Donijeti potrebne odluke i formirati Startup inkubator za rad i razvoj novih biznisa.,
 20. Identificirati mjere i povesti kampanju za smanjenje rada na crno. Ne da bi se bilo kome „sjekla glava“ nego da se svakom da šansa da ozakoni svoj rad na crno ili bude primoran da prekine sa istim.,
 21. Identificirati mjere i zajedno raditi na smanjenju animoziteta (neprijateljske nastrojenosti) između javnog i realnog sektora, pri čemu je nužno oba ta sektora tretirati i u praksi se odnositi prema njima na potpuno identičan način.,
 22. Analizirati uticaj pandemije na privredne subjekte i donijeti set mjera za pomoć najugroženijim (po uzoru na druge općine i gradove u FBiH) po unaprijed definisanim i transparentnim kriterijima.

Istaknuto je da ove mjere nemaju veze niti sa jednom strankom, već isključivo sa općim ambijentom za poslovanje na području Općine. Prema tome svi oni koji ih podrže, ali i dopune, prošire, ili na bilo koji način pomognu u stvaranju boljeg ambijenta za rad i privređivanje čine dobro za sve one koji žive i rade na prostoru Velike Kladuše.

Udruženje je spremno, po potrebi, iste obrazložiti i na sjednici Vijeća, koja može biti i tematska.